Huayu Enrichment Scholarship Program w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login (Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Załączniki, które należy złożyć do systemu teleinformatycznego NAWA (dozwolone formaty załączników .pdf; maksymalny rozmiar załącznika 2 MB):

 • Zgłoszenie uczelni wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów; wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgłoszenie z uczelni studenci (wzór)
 • Życiorys studenta z uwzględnieniem szczegółowych osiągnięć
 • Jeśli dotyczy – wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów lub pobytów zagranicznych, finansowanych przez NAWA/BUWiWM
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów I stopnia i absolwentów)
 • Opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej – opinia o kandydacie i planowanym projekcie / programie wyjazdu
 • Kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego – chyba że w opisie szczegółowym oferty do danego kraju widnieje inna informacja; wymóg nie dotyczy kursów językowych
 • Inne osiągnięcia

Termin składania wniosków do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce upływa 28 lutego 2019 r.

Dokumenty, które należy złożyć do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny Huayu Enrichment Scholarship
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
 • Kopia potwierdzająca aplikację do danego centrum językowego
 • Jeden list referencyjny (w języku polskim, angielskim lub mandaryńskim) napisany przez profesora lub promotora z uczelni, na której kandydat studiował, przekazany w zamkniętej kopercie. Kserokopie lub e-maile z rekomendacjami nie będą akceptowane.
 • Osoby biorące udział w egzaminie językowym TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) przeprowadzanym przez Dział Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce będą miały priorytet w procesie aplikacji

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów pocztą do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego 2019 r. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Huayu Enrichment Scholarship.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że aplikacja o stypendium i aplikacja o przyjęcie do centrum językowego to dwa oddzielne procesy. Kandydaci są obowiązani do samodzielnego złożenia dokumentów o przyjęcie do wybranego centrum językowego. Kandydaci, którym zostanie przyznane stypendium nie są automatycznie zarejestrowani w centrum językowym. Daty składania dokumentów o przyznanie stypendium i przyjęcie na kurs mogą się różnić.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie prosimy o kontakt:                                          Dział Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce
E-mail: edudiv@mofa.gov.tw
Tel.: +48-22-2130080

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej                                                                                                                                                  https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

1. Program Stypendialny Huayu Enrichment Scholarship (w roku akademickim 2019-2020)

2. Formularz aplikacyjny Huayu Enrichment Scholarship (w roku akademickim 2019-2020)

3. Lista instytutów związanych z uczelniami, które oferują kursy języka mandaryńskiego

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych