ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครพนักงานประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครพนักงานประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ข้อมูลพื้นฐาน

- ระยะเวลาการรับสมัคร: 20 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563

- วันที่เริ่มงาน : 1 มีนาคม 2563 (สามารถยืดหยุ่นได้)

- เวลาทำงาน: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  9.00 น. ถึง 17.00 น

* หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคน ทางสำนักงานฯ จึงไม่สามารถติดต่อผู้สมัครทีละคนหรือตอบคำถามทุกข้อ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

 

รายละเอียดการจ้างงาน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลเอกสารและล่าม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวเศรษฐกิจและการค้าและผลสรุป

- เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการจัดการประชุมการเยี่ยมเข้าพบและรับรองแขก

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลอีเมล์และตอบรับโทรศัพท์

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point)

- มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล (อินเทอร์เน็ต) ด้านเศรษฐกิจและการค้า กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาล

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

- มีความสามารถแบบมัลติทาสกิ้งและการจัดลำดับความสำคัญ

- ผู้ที่มีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์และการค้าเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง

 

ค่าตอบแทน

- 32,618 บาทต่อต่อเดือน

 

เงื่อนไขในการรับสมัคร

- มีคุณสมบัติที่จะทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย จีน และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร

- ผู้ที่สนใจสมัคร โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:(1) ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)  (2) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองต่างๆ เป็นต้น

- โปรดส่งเอกสารสมัครงานได้ตามอีเมล์:tecoecon.th@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด