คำชี้แจงสำหรับการป้องกันและการรักษาโควิด-19ในไต้หวัน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของทั่วโลกเป็นอย่างมาก ไต้หวันได้ออกมาตราการควบคุมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันโรคอย่างทันท่วงทีเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี ตอนนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 18 รายเท่านั้นซึ่งล้วนเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศก่อนเข้าไต้หวัน อีกทั้งยังไม่มี “การติดเชื้อระดับชุมชน” ไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลกได้รับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็ว

 

เพื่อปกป้องชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ ไต้หวันนอกจากจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจโรคที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ยังดำเนินการประเมินสุขภาวะของนักท่องเที่ยวและเผยแพร่วิธีการป้องกันโรคบนเครื่องบิน อีกทั้ง เพื่อรักษาสุขภาพของนักท่องเที่ยวและทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างสบายใจ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ไต้หวันได้มีมาตราการป้องกันโรคอย่างเต็มรูปแบบตามขนส่งมวลชนที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงโดยตรง เช่น การฆ่าเชื้อบนยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวโดยสาร รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย และการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจ (https://www.cdc.gov.tw/En)เพื่อรายงานสถานการณ์โรคล่าสุด

 

ไต้หวันมีความทันสมัยด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 18 ราย ซึ่งล้วนเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศก่อนเข้าไต้หวัน และยังไม่พบกรณีของการติดเชื้อในระดับชุมชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในไต้หวันต่ำ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยยังสามารถเดินทางไปไต้หวันได้อย่างมั่นใจ และควรหมั่นล้างมือ ไออย่างถูกวิธี ท่านก็สามารถเที่ยวไต้หวันได้อย่างมีความสุข

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำประเทศไทย ผ่านทาง LINE ID: VisitTaiwan หรือโทร + 66-2-068-6866 จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นภาษาไทยและภาษาจีน