ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เรื่อง โครงการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปี 2563