ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาบริการยื่นเรื่องและขอรับเอกสารคืนด้านการกงสุลเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00-11.30 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563