Taiwan Scholarship Program w roku akademickim 2020/2021

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login (Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Obecni studenci oraz absolwenci polskich uczelni, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat, są obowiązani do zarejestrowania wniosku w systemie NAWA.

Załączniki, które należy złożyć do systemu teleinformatycznego NAWA (dozwolone formaty załączników .pdf; maksymalny rozmiar załącznika 2 MB):

 • Zgłoszenie uczelni wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów; wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgłoszenie z uczelni studenci (wzór).
 • Życiorys studenta z uwzględnieniem szczegółowych osiągnięć
 • Temat badawczy pobytu (Study Plan) – zakres planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego [maksymalnie 3 000 znaków ze spacjami]
 • Uzasadnienie chęci wyjazdu i opis wpływu uczestnictwa w programie na rozwój kariery naukowej Wnioskodawcy [maksymalnie 2000 znaków ze spacjami]
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów I stopnia i absolwentów)
 • Opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej – opinia o kandydacie i planowanym projekcie / programie wyjazdu
 • Kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego – chyba że w opisie szczegółowym oferty do danego kraju widnieje inna informacja
 • Inne osiągnięcia

Termin składania wniosków do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce upływa 28 lutego 2020 r.

Dokumenty, które należy złożyć do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen
 • Kopia potwierdzająca aplikację na uniwersytet na Tajwanie (na przykład kopię potwierdzającą opłatę za aplikację, formę aplikacyjną, wymianę e-maili z daną uczelnią potwierdzającą aplikację na uniwersytet)
 • Dwa listy referencyjne w języku polskim albo angielskim – od rektora, prorektora, profesora lub promotora – własnoręcznie podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach.
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi:
 1. Dla kandydatów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyż Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane.
 2. Jeśli kandydat chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub kandydat może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji kandydat musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów pocztą do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego 2020 r. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Taiwan Scholarship.

Poniższych kandydatów posiadających polskie obywatelstwo:

 • studentów lub absolwentów uczelni zagranicznych
 • absolwentów uczelni polskich, którzy ukończyli studia ponad dwa lata temu
 • osoby aplikujące na studia licencjackie (4-letnie)

Prosimy o pominięcie rejestracji w systemie NAWA i przesłanie zestawu powyższych dokumentów pocztą bezpośrednio do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego 2020 r. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Taiwan Scholarship.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie prosimy o kontakt:                                          Dział Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce
E-mail: edudiv@mofa.gov.tw
Tel.: +48-22-2130080

1. Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2020-2021)

2. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2020-2021)

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Taiwan Scholarship)

4. Lista kierunków studiów na Tajwańskich uczelniach

5. Lista szkół wyższych oferujących zwolnienie z czesnego i opłat dla stypendystów Taiwan Scholarship (w roku akademickim 2020-2021)