Taiwan Scholarship Program w roku akademickim 2021/2022

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login (Naukowcy > Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Obecni studenci oraz absolwenci polskich uczelni, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat, są obowiązani do zarejestrowania wniosku w systemie NAWA.

Należy podać następujące informacje:

◎Wnioskodawca, np.: Osoba do kontaktu w jednostce polskiej, która może potwierdzić status wnioskodawcy może być pracownikiem Biura Spraw Studenckich uczelni (sekcja zagraniczna lub inne).

◎Ośrodek goszczący, np.:

 • Cel pobytu: odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
 • Temat badawczy pobytu: study plan oraz list motywacyjny.

◎Harmonogram projektu, np.:

 • W przypadku odbycia studiów magisterskich zakres może trwać 2 lata: od 01.09.2021 do 31.08.2023.
 • W przypadku odbycia studiów doktoranckich zakres może trwać 4 lata: od 01.09.2021 do 31.08.2025.

※Termin składania wniosków do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce upływa 28 lutego 2021 r.

Dokumenty, które należy złożyć do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen
 • Kopia potwierdzająca aplikację na uniwersytet na Tajwanie (na przykład kopię potwierdzającą opłatę za aplikację, formę aplikacyjną, wymianę e-maili z daną uczelnią potwierdzającą aplikację na uniwersytet)
 • Dwa listy referencyjne w języku polskim albo angielskim – od rektora, prorektora, profesora lub promotora – własnoręcznie podpisane.
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi:
 1. Dla kandydatów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyż Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane.
 2. Jeśli kandydat chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub kandydat może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji kandydat musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów pocztą do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego 2021 r. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Taiwan Scholarship.

Poniższych kandydatów posiadających polskie obywatelstwo:

 • studentów lub absolwentów uczelni zagranicznych
 • absolwentów uczelni polskich, którzy ukończyli studia ponad dwa lata temu
 • osoby aplikujące na studia licencjackie (4-letnie)

Prosimy o pominięcie rejestracji w systemie NAWA i przesłanie zestawu powyższych dokumentów pocztą bezpośrednio do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego 2021 r. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Taiwan Scholarship.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie prosimy o kontakt:                                          Dział Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce
E-mail: edudiv@mofa.gov.tw
Tel.: +48-22-2130080

1. Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2021-2022)

2. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2021-2022)

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Taiwan Scholarship)

4. Lista szkół wyższych oferujących zwolnienie z czesnego i opłat dla stypendystów Taiwan Scholarship (w roku akademickim 20212022)

5. Lista programów studiów w języku angielskim (w roku akademickim 2021/2022)