สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวได้มอบทุนการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของท่านถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาโทและเอกในปีนี้เป็นครั้งที่ 3  ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนให้กับนักศึกษาไทยไปศึกษายังไต้หวันในระดับชั้นปริญญาโท และเอกโดยเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและไต้หวันในอนาคต สำหรับในปีนี้ (ปี 2019- ปี2020) ทางมูลนิธิโรตารีจงหัวไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนเงินทุนสนับสนุน ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกจากเดิม 160000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 180000 ดอลลาร์ไต้หวัน และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท จากเดิม 120000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 135000 ดอลลาร์ไต้หวัน อีกทั้งยังเพิ่มจำนวนผู้ได้ทุนจากจำนวน 4 ทุน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ทุน  นอกจากนี้สำหรับบุตรธิดาของแรงงานสัญชาติไทยที่เคยไปงทำงานหรือปัจจุบันทำงานที่ไต้หวันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

“มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัว” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974-1975 เนื่องในโอกาสที่สโมสรโรตารรีไต้หวันต้องการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้ง“สโมสรโรตารี เมืองชิคาโก” ซึ่งเป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกโดยมีจุดประสค์เพื่อให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน ในวันที่ 28 มกราคม 1977 กระทรวงการศึกษาธิการไต้หวันได้อนุญาตให้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และในวันที่ 2 มีนาคม ปีเดียวกัน มูลนิธิฯได้จดทะเบียนในฐานะนิติบุคคลที่ศาลท้องถิ่น ทั้งนี้เงินสนับสุนหลังจากก่อตั้งได้รับบริจาคสมาชิกสโมสรโรตารีชาวไต้หวันและดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนเยาวชนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนต่อต่างประเทศและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลกลับมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน

 

พิธีมอบทุนการศึกษาปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุนมีรายชื่อ ดังนี้ 1. Suwankanit Tanawat (蘇毅然)ศึกษาในหลักสูตรการประยุกต์เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาสังคม(Applied Economics and Social Development)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Chengchi University 2. Piyatida Leelagud (李琵亞)หลักสูตร กีฏวิทยา (Entomology)ระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย National Chung Hsing University3. Jariyaporn Lertsurapakdee (吳思美)ศึกษาในหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจระดับโลก(Global Business and Strategy)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University 4. Maytee Chaisalee (柴梅迪)ศึกษาในหลักสูตรเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศ(Tropical Agriculture and International Cooperation) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยNational Pingtung University of Science and Technology5. Onanong Mee-inta (米歐儂)ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Medicine--Basic Sciences)ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยNational Cheng Kung University6. Phunsuk Kantha (康逢尚)ศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตร์ (Medicine)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย National Taiwan University

 

อนึ่งโครงการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับทุนจะประสบความสำเร็จในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและไต้หวันในอนาคต